مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

    

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

مدارس راهنمایی و دبیرستان های علامه طباطبایی شهر تهران

  جستجوی پیشرفته

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 
 
 

     لیست لغات

تماس

 
 
         
 
 
مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

   

  

در صورتیکه مایل هستید بصورت دوره ای اخبار، اطلاعیه ها، نمونه سوالات جدید، مطالب و مقالات علمی به email شما ارسال شود، مشخصات خود را وارد نمایید تا در سیستم خبرنامه مجتمع عضو شوید :

نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 

لغت نامه درسی
 

ویژه دانش آموزان طرح آموزش غیر حضوری و سیستم آموزش از راه دور

لیست لغات
 

فارسی


اول دبیرستان ، عمومی

پیش دانشگاهی ، عمومی

دوم دبیرستان ، عمومی

سوم دبیرستان ، عمومی

انگلیسی


اول دبیرستان ، عمومی

پیش دانشگاهی ، عمومی

دوم دبیرستان ، عمومی

سوم دبیرستان ، عمومی

عربی


اول دبیرستان ، عمومی

دوم دبیرستان ، عمومی

سوم دبیرستان ، عمومی

جستجوی لغت
 

کلمه

 در

جستجو در:

 کلمات معنی

 
 
جستجوی لغت بر اساس حروف الفبا
 

فارسی


 • اول دبیرستان ،حرف " ا"
 • اول دبیرستان ،حرف " ب"
 • اول دبیرستان ،حرف " پ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ت"
 • اول دبیرستان ،حرف " ج"
 • اول دبیرستان ،حرف " ح"
 • اول دبیرستان ،حرف " خ"
 • اول دبیرستان ،حرف " د"
 • اول دبیرستان ،حرف " ذ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ر"
 • اول دبیرستان ،حرف " ز"
 • اول دبیرستان ،حرف " س"
 • اول دبیرستان ،حرف " ش"
 • اول دبیرستان ،حرف " ص"
 • اول دبیرستان ،حرف " ط"
 • اول دبیرستان ،حرف " ع"
 • اول دبیرستان ،حرف " غ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ف"
 • اول دبیرستان ،حرف " ق"
 • اول دبیرستان ،حرف " گ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ل"
 • اول دبیرستان ،حرف " م"
 • اول دبیرستان ،حرف " ن"
 • اول دبیرستان ،حرف " ه"
 • اول دبیرستان ،حرف " و"
 • اول دبیرستان ،حرف " ک"
 • اول دبیرستان ،حرف " ی"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ا"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ب"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " پ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ت"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ج"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " چ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ح"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " خ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " د"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ر"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ز"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " س"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ش"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ص"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ض"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ط"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ع"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " غ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ف"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ق"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " گ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ل"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " م"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ن"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ه"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " و"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ک"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ی"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • دوم دبیرستان ،حرف " پ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • دوم دبیرستان ،حرف " چ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • دوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " د"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ذ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ز"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ژ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " س"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • دوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • دوم دبیرستان ،حرف " گ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • دوم دبیرستان ،حرف " م"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • دوم دبیرستان ،حرف " و"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ی"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • سوم دبیرستان ،حرف " پ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ث"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • سوم دبیرستان ،حرف " چ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • سوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " د"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ز"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ژ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " س"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • سوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • سوم دبیرستان ،حرف " گ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • سوم دبیرستان ،حرف " م"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • سوم دبیرستان ،حرف " و"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ی"
 • انگلیسی


 • اول دبیرستان ،حرف " A"
 • اول دبیرستان ،حرف " B"
 • اول دبیرستان ،حرف " C"
 • اول دبیرستان ،حرف " D"
 • اول دبیرستان ،حرف " E"
 • اول دبیرستان ،حرف " F"
 • اول دبیرستان ،حرف " G"
 • اول دبیرستان ،حرف " H"
 • اول دبیرستان ،حرف " I"
 • اول دبیرستان ،حرف " J"
 • اول دبیرستان ،حرف " K"
 • اول دبیرستان ،حرف " L"
 • اول دبیرستان ،حرف " M"
 • اول دبیرستان ،حرف " N"
 • اول دبیرستان ،حرف " O"
 • اول دبیرستان ،حرف " P"
 • اول دبیرستان ،حرف " Q"
 • اول دبیرستان ،حرف " R"
 • اول دبیرستان ،حرف " S"
 • اول دبیرستان ،حرف " T"
 • اول دبیرستان ،حرف " U"
 • اول دبیرستان ،حرف " V"
 • اول دبیرستان ،حرف " W"
 • اول دبیرستان ،حرف " Y"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " A"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " B"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " C"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " D"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " E"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " F"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " G"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " H"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " I"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " J"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " K"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " L"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " M"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " N"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " O"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " P"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " Q"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " R"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " S"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " T"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " U"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " V"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " W"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " Y"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ("
 • دوم دبیرستان ،حرف " A"
 • دوم دبیرستان ،حرف " B"
 • دوم دبیرستان ،حرف " C"
 • دوم دبیرستان ،حرف " D"
 • دوم دبیرستان ،حرف " E"
 • دوم دبیرستان ،حرف " F"
 • دوم دبیرستان ،حرف " G"
 • دوم دبیرستان ،حرف " H"
 • دوم دبیرستان ،حرف " I"
 • دوم دبیرستان ،حرف " J"
 • دوم دبیرستان ،حرف " K"
 • دوم دبیرستان ،حرف " L"
 • دوم دبیرستان ،حرف " M"
 • دوم دبیرستان ،حرف " N"
 • دوم دبیرستان ،حرف " O"
 • دوم دبیرستان ،حرف " P"
 • دوم دبیرستان ،حرف " Q"
 • دوم دبیرستان ،حرف " R"
 • دوم دبیرستان ،حرف " S"
 • دوم دبیرستان ،حرف " T"
 • دوم دبیرستان ،حرف " U"
 • دوم دبیرستان ،حرف " V"
 • دوم دبیرستان ،حرف " W"
 • دوم دبیرستان ،حرف " Y"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ("
 • سوم دبیرستان ،حرف " A"
 • سوم دبیرستان ،حرف " B"
 • سوم دبیرستان ،حرف " C"
 • سوم دبیرستان ،حرف " D"
 • سوم دبیرستان ،حرف " E"
 • سوم دبیرستان ،حرف " F"
 • سوم دبیرستان ،حرف " G"
 • سوم دبیرستان ،حرف " H"
 • سوم دبیرستان ،حرف " I"
 • سوم دبیرستان ،حرف " J"
 • سوم دبیرستان ،حرف " K"
 • سوم دبیرستان ،حرف " L"
 • سوم دبیرستان ،حرف " M"
 • سوم دبیرستان ،حرف " N"
 • سوم دبیرستان ،حرف " O"
 • سوم دبیرستان ،حرف " P"
 • سوم دبیرستان ،حرف " Q"
 • سوم دبیرستان ،حرف " R"
 • سوم دبیرستان ،حرف " S"
 • سوم دبیرستان ،حرف " T"
 • سوم دبیرستان ،حرف " U"
 • سوم دبیرستان ،حرف " V"
 • سوم دبیرستان ،حرف " W"
 • سوم دبیرستان ،حرف " Y"
 • عربی


 • اول دبیرستان ،حرف " ا"
 • اول دبیرستان ،حرف " ب"
 • اول دبیرستان ،حرف " ت"
 • اول دبیرستان ،حرف " ث"
 • اول دبیرستان ،حرف " ج"
 • اول دبیرستان ،حرف " ح"
 • اول دبیرستان ،حرف " خ"
 • اول دبیرستان ،حرف " د"
 • اول دبیرستان ،حرف " ذ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ر"
 • اول دبیرستان ،حرف " ز"
 • اول دبیرستان ،حرف " س"
 • اول دبیرستان ،حرف " ش"
 • اول دبیرستان ،حرف " ص"
 • اول دبیرستان ،حرف " ض"
 • اول دبیرستان ،حرف " ط"
 • اول دبیرستان ،حرف " ظ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ع"
 • اول دبیرستان ،حرف " غ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ف"
 • اول دبیرستان ،حرف " ق"
 • اول دبیرستان ،حرف " ل"
 • اول دبیرستان ،حرف " م"
 • اول دبیرستان ،حرف " ن"
 • اول دبیرستان ،حرف " ه"
 • اول دبیرستان ،حرف " و"
 • اول دبیرستان ،حرف " ک"
 • اول دبیرستان ،حرف " ی"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ث"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • دوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " د"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ذ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • دوم دبیرستان ،حرف " س"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ظ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • دوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • دوم دبیرستان ،حرف " م"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • دوم دبیرستان ،حرف " و"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ی"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ث"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • سوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " د"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ذ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ز"
 • سوم دبیرستان ،حرف " س"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ظ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • سوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • سوم دبیرستان ،حرف " م"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • سوم دبیرستان ،حرف " و"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ی"
 •  

   

   

   

   

   
   
           

    تور مجازی و بازدید مجازی از مدارس علامه طباطبایی و فضای فیزیکی و امکانات سخت افزاری آنها  

  بانک سوالات و نمونه سوالات امتحانی

    ثبت نام آزمون ورودی مدارس علامه طباطبایی  
   
  ثبت نام در خبرنامه